Terms and conditions

Terms and conditions AquaFox Nederland B.V.

Statutaire naam kantoor: AquaFox Nederland B.V.
Adres: Rotterdamseweg 402 T, 2629HH Delft
Vestigingsplaats:   Delft
E-mail: info@aquafox.nl
Telefoon:            +31 70 3244723
KvK-nummer: 27252995

Algemene bepalingen

Artikel 1:              Toepasselijkheid, definities

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop, huurkoop en huur van het AquaFox spoelbaksysteem en alle overeenkomsten tot uitvoering van werkzaamheden, waaronder inbegrepen montage-, en/of reparatiewerkzaamheden van AquaFox Nederland B.V., gevestigd te Delft, hierna te noemen “AquaFox” en rechtsgeldig vertegenwoordigd door inMarket B.V. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 2. “Klant”: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan AquaFox opdracht heeft gegeven tot het leveren van producten danwel tot het verrichten van werkzaamheden.
 3. “Schriftelijk”: communicatie per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 4. “Overeenkomst”: elke mondelinge of schriftelijke afspraak tussen AquaFox en klant tot het verrichten van werkzaamheden of leveren van producten of materialen door AquaFox ten behoeve van klant.
 5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 6. Indien AquaFox op enig moment nalaat nakoming te verlangen van hetgeen partijen zijn overeengekomen, laat dit onverlet het recht van AquaFox op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen.
 7. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen nabestellingen.
 8. Indien AquaFox deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan Klant ter hand heeft gesteld behoeft AquaFox de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze bij volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.
 9. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover ze schriftelijk tussen AquaFox en Klant zijn overeen gekomen.
 10. Indien Klant algemene voorwaarden hanteert en daarnaar verwijst, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2:              Totstandkoming Overeenkomsten

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat Klant de door AquaFox gedane aanbieding heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van de aanbieding. Wanneer de acceptatie van Klant echter op wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst eerst tot stand indien AquaFox uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
 2. Indien Klant, zonder daaraan voorafgaande aanbieding, aan AquaFox een opdracht verstrekt c.q. een order plaatst, is AquaFox eerst aan deze opdracht c.q. order gebonden nadat zij deze schriftelijk aan Klant heeft bevestigd.
 3. AquaFox is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat zij deze schriftelijk aan Klant heeft bevestigd of zodra AquaFox – zonder tegenwerping van Klant – met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.
 4. Aanvullingen of wijzigingen van de overeenkomst zijn enkel mogelijk indien deze schriftelijk door beide partijen zijn overeengekomen en binden AquaFox eerst nadat deze schriftelijk aan Klant zijn bevestigd.

Artikel 3:              Aanbiedingen, offertes, prijzen

 1. Alle aanbiedingen van AquaFox zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door Klant aanvaard, dan heeft AquaFox het recht het aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. De in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transportkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht AquaFox niet tot levering van een deel van het in deze prijsopgave opgenomen aanbod tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
 4. Indien het aanbod is gebaseerd op door Klant verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is AquaFox gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen en/of levertermijnen aan te passen.
 5. Aanbiedingen, offertes en prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen of nieuwe opdrachten.
 6. Getoonde en/of verstrekte monsters alsmede andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van AquaFox zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan Klant geen rechten ontlenen.
 7. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor de gebruiker(kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, valutaschommelingen, prijswijzigingen bij de door AquaFox ingeschakelde derden of toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen, onderdelen e.d., is AquaFox gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen en aan Klant in rekening te brengen.

Artikel 4:              Prijzen c.q. tarieven werkzaamheden / meerwerk

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs of een vast uurtarief voor de te verrichten werkzaamheden overeenkomen.
 2. Indien er vooraf schriftelijk geen vaste prijs of vast uurtarief tussen partijen is overeengekomen, zal de verschuldigde prijs worden vastgesteld op grond van het werkelijke aantal bestede uren en het voor AquaFox gebruikelijke uurtarief alsmede op grond van de door AquaFox gemaakte materiaalkosten.
 3. De wederpartij kan voor of bij het sluiten van de overeenkomst opgave verlangen van de prijs van de montage- of reparatiewerkzaamheden, alsmede van een indicatie van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd.
 4. AquaFox is gerechtigd prijsafwijkingen van minder dan 10% van de bij benadering opgegeven prijs door te belasten aan wederpartij, zonder wederpartij hieraan voorafgaand op de hoogte te stellen hiervan. Er is pas sprake van meerwerk, indien de prijsafwijking meer dan 10% van de bij benadering opgegeven prijs bedraagt. In dat geval is AquaFox gerechtigd de meerprijs aan wederpartij in rekening te brengen, nadat zij wederpartij hiervan op de hoogte heeft gesteld.

Artikel 5:              Inschakeling derden

 1. Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft AquaFox het recht bepaalde leveringen c.q. werkzaamheden door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van AquaFox zonder dat hiervoor toestemming van wederpartij vereist is.

Artikel 6:              Verplichtingen van Klant

 1. De opdrachtgever is jegens de opdrachtnemer verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren product en/of de juiste werking van het product in gemonteerde staat. Tevens dient Klant ervoor zorg te dragen dat de eventueel voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens tijdig en in de door AquaFox gewenste vorm aan AquaFox ter beschikking worden gesteld en dat deze juist en volledig zijn. Klant vrijwaart AquaFox voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
 1. Onverminderd het bepaalde in lid 1 zorgt de opdrachtgever in ieder geval voor eigen rekening en risico dat:
  • het personeel van de opdrachtnemer zijn werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en, indien de opdrachtnemer dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits dit tijdig aan de opdrachtgever is medegedeeld;
  • geschikte behuizing en/of alle krachtens overheidsregelingen, de overeenkomst en het gebruik vereiste voorzieningen voor het personeel van de opdrachtnemer aanwezig zijn;
  • de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport en dat het product in zijn geheel naar binnen kan worden gebracht;
  • de nodige toe- en afvoerleidingen zijn aangebracht en de verdere tot de bouw behorende werkzaamheden zijn verricht;
  • de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage;
  • de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere zaken aanwezig zijn;
  • de noodzakelijke hulpwerklieden, hulpwerktuigen, hulpen bedrijfsmaterialen en de voor het bedrijf van de opdrachtgever normale meet- en testapparatuur tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van de opdrachtnemer staan;
  • alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen;
  • bij aanvang van en tijdens de montage de benodigde producten op de juiste plaats aanwezig zijn.
  • het waterleidingnet waarop geïnstalleerd wordt, conform KIWA voorwaarden is uitgevoerd. Indien het onderhoud c.q. de reparatie wordt uitgevoerd in een werkplaats van de opdrachtnemer of op door hem aan te wijzen plaats, zijn alle transport- en overige kosten gemaakt buiten het terrein van de opdrachtnemer en alle risico’s met betrekking tot de te onderhouden of te repareren zaken voor rekening van de opdrachtgever.
 2. Geringe tekortkomingen in de werking van het product staan de oplevering niet in de weg. De opdrachtnemer zal de tekortkomingen zo snel mogelijk alsnog verhelpen.
 3. Klant dient zelf voor (dagelijks) onderhoud van de apparatuur, zoals bar of spoelbak, waarin de installatie is ingebouwd te zorgdragen. AquaFox zal enkel binnen de garantieperiode en/of op grond van een met Klant gesloten (onderhouds)overeenkomst conform de daarbij behorende voorwaarden onderhoudswerkzaamheden verrichten.
 4. Het risico van de zaken die zich vanwege de uit te voeren werkzaamheden onder het beheer van AquaFox bevinden, blijft bij Klant berusten. De wederpartij is verplicht de zaken, die zich ter montage c.q. reparatie onder het beheer van AquaFox bevinden, adequaat verzekerd te hebben en te houden.
 5. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is AquaFox gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Klant wel aan deze verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden dan wel de overige hieruit voortvloeiende gevolgen zijn voor rekening en risico van Klant.

Artikel 7:              Levering, leveringstermijnen

 1. Na het plaatsen van een order door Klant via de webshop van AquaFox, zal indien er vóór 18.00 uur is besteld, binnen 2 werkdagen worden geleverd door AquaFox.
  AquaFox zal na plaatsing van een order op andere wijze binnen 14 dagen contact opnemen met Klant voor het maken van een afspraak met betrekking tot installatie. Installatie wordt, behoudens in de overeenkomst expliciet anders overeen gekomen, binnen 30 dagen na ondertekening van de overeenkomst door Klant gerealiseerd. Overeengekomen leverings- en/of uitvoeringstermijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen. Indien AquaFox haar verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, dient zij door Klant schriftelijk in gebreke te worden gesteld waarbij aan haar nog een redelijke termijn gegund wordt om haar verplichtingen alsnog na te komen.
 2. AquaFox is gerechtigd tot levering en/of uitvoering in gedeelten waarbij zij iedere deellevering of fase afzonderlijk kan factureren.
 3. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op Klant op het moment van levering. Onder het moment van levering wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren zaken het pand of het magazijn van AquaFox verlaten of het moment waarop AquaFox aan Klant heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden afgehaald.
 4. Verzending en/of transport van de bestelde zaken geschiedt op een door AquaFox te bepalen wijze, maar voor rekening en risico van Klant. AquaFox is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook al dan niet aan de zaken zelf – die verband houdt met de verzending en/of het transport. Bepalingen opgenomen in de algemene voorwaarden van de vervoerder doen geen afbreuk aan het in dit lid bepaalde.
 5. Indien het wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van Klant niet mogelijk blijkt de bestelde zaken aan Klant te leveren of indien de zaken niet worden afgehaald, is AquaFox gerechtigd de zaken voor rekening en risico van Klant terug te laten bezorgen en op te slaan. Tenzij AquaFox uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld, dient Klant AquaFox binnen 1 maand na kennisgeving van de opslag in staat te stellen de zaken alsnog te leveren c.q. dient Klant deze alsnog op te halen.
 6. Indien Klant ook na verloop van de in lid 5 van dit artikel vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn afnameverplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim, zonder dat hieraan voorafgaand een ingebrekestelling vereist is. AquaFox heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomt middels een schriftelijke verklaring, geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken aan derden te verkopen. Een en ander zonder dat hieruit voor AquaFox een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit.
 7. Het voorafgaande laat de verplichting van Klant tot vergoeding van eventuele (opslag) kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade onverlet.
 8. AquaFox kan niet eerder verplicht worden met de levering van de zaken te beginnen, dan nadat zij de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.

Artikel 8:              Reclames en retourzendingen

 1. Klant is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Eventuele zichtbare defecten, fouten, onvolkomenheden, gebreken en/of afwijkingen in aantallen, dienen te worden aangetekend op de vrachtbrief of de begeleidingsbon en onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de zaken, aan AquaFox te worden gemeld.
 2. Overige reclames – waaronder die met betrekking tot uitgevoerde werkzaamheden – dienen schriftelijk direct na ontdekking aan AquaFox te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van Klant. De reclames dienen in ieder geval binnen 7 dagen na levering en/of uitvoering aan AquaFox te worden gemeld.
 3. Indien bovengemelde reclames niet binnen de daar bedoelde termijnen aan AquaFox kenbaar zijn gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen danwel de werkzaamheden correct te zijn uitgevoerd.
 4. Reclames schorten de betalingsverplichting van Klant niet op, behoudens indien er sprake is van consumentenkoop.
 5. AquaFox dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retournering noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van AquaFox indien laatstgenoemde daarmee vooraf haar uitdrukkelijke schriftelijke instemming heeft betuigd.
 6. In alle gevallen geschiedt retournering op een door AquaFox te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.
 7. Indien Klant wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van Klant de zaken retourneert aan AquaFox, is AquaFox gerechtigd 15% van de factuurwaarde van deze zaken als “handling kosten” in rekening te brengen.
 8. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.
 9. Enkel indien er sprake is van consumentenkoop of afstand (in geval een Klant als natuurlijk persoon, niet handelend in de hoedanigheid van beroep of bedrijf, telefonisch of digitaal materiaal of producten koopt zonder deze voorafgaand aan levering te hebben gezien), heeft Klant het recht om de koopovereenkomst te herroepen binnen 14 dagen na ontvangst van het materiaal of product, welke termijn ingaat op de dag na ontvangst.

Artikel 9:              Garanties

 1. Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat AquaFox in voor de deugdelijkheid van het door haar geleverde product. Gebreken aan het geleverde product die door normaal gebruik zijn ontstaan, waarvan Klant bewijst dat zij binnen zes jaar na de levering zijn opgetreden uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door de AquaFox toegepaste constructie dan wel ten gevolge van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal dan wel ten gevolge van ondeugdelijke montage of installatie door AquaFox, zullen door AquaFox worden gecompenseerd dan wel verholpen.
 2. Ingeval door Klant terecht een beroep wordt gedaan op de garantiebepalingen, zal AquaFox kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de zaak dan wel het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor restitutie van of een reductie op de overeengekomen prijs voor de zaken en/of de werkzaamheden. Een en ander ter keuze van AquaFox. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.
 3. Reclamering ter zake van gebreken dient zo spoedig mogelijk na de ontdekking daarvan doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontdekking in schriftelijke vorm te geschieden. Een beroep op garantie kan enkel binnen de geldende garantietermijn van zes jaar gedaan worden. Bij overschrijding van deze termijnen vervalt elke aanspraak tegen AquaFox ter zake van de betreffende gebreken.
 4. Binnen 2 werkdagen na melding van de storing dan wel het gebrek neemt AquaFox contact op met Klant voor het maken van een afspraak. Storingen worden binnen 7 dagen door AquaFox verholpen. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
  • Ondeskundig of oneigenlijk gebruik (zonder inachtneming van bediening- en onderhoudsvoorschriften);
  • normale slijtage;
  • door derden veroorzaakte schade;
  • montage c.q. installatie of reparatie door derden, waaronder begrepen Klant;
  • de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
  • in overleg met Klant aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken;
  • materialen of zaken, die door Klant of derden aan AquaFox ter bewerking zijn verstrekt;
 5. Daarnaast valt het herplaatsen van een systeem (loskoppelen van het systeem en/of de spoelkraan en
  deze op een nieuwe locatie plaatsen) niet onder de garantie.
 6. Garanties worden slechts verstrekt aan Klant en zijn niet overdraagbaar aan derden.
 7. De tenuitvoerlegging van garanties wordt opgeschort tot het moment dat Klant aan al zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot de betreffende zaken aan AquaFox heeft voldaan.
 8. AquaFox garandeert niet en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor Klant deze wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt, tenzij zij dit uitdrukkelijk schriftelijk aan Klant heeft bevestigd.
 9. Indien Klant zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de AquaFox tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden ter zake van het product overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie

Artikel 10:            Aansprakelijkheid

 1. Buiten de expliciet overeengekomen dan wel door AquaFox gegeven garanties aanvaardt AquaFox enkel aansprakelijkheid bij een aan haar toerekenbare tekortkoming voor directe schade.
 2. Iedere aansprakelijkheid van AquaFox voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. AquaFox is nimmer aansprakelijk voor door haar ingeschakelde hulppersonen en/of andere derden of voor door derden geleden schade.
 4. Klant is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
 5. Indien AquaFox aansprakelijk is voor door Klant geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van AquaFox te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de assuradeur van AquaFox niet uitkeert of de schade niet onder een door AquaFox gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van AquaFox beperkt tot maximaal het gefactureerde of nog te factureren bedrag voor de geleverde zaken en/of de verrichte werkzaamheden met een maximum van € 1200,00.
 6. Klant dient AquaFox uiterlijk binnen 7 dagen nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.
 7. Klant kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie, noch AquaFox op andere gronden aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan:
  1. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens AquaFox verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, onderhoudsvoorschriften, garantiebepalingen e.d.;
  2. door ondeskundige bewaring (opslag) of onvoldoende of slecht onderhoud van de geleverde zaken;
  3. door fouten of onvolledigheden in de door of namens Klant aan AquaFox verstrekte of voorgeschreven gegevens, bescheiden of materialen;
  4. door aanwijzingen of instructies van of namens Klant;
  5. doordat door of namens Klant reparaties c.q. overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van AquaFox
 8. Klant is in de gevallen als opgesomd in lid 7 van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart AquaFox uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
 9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van AquaFox of diens leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal AquaFox Klant vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens Klant.

Artikel 11:            Betaling

 1. AquaFox is te allen tijde gerechtigd om contante betaling of (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van Klant te verlangen.
 2. Indien betaling na facturering is overeengekomen dient betaling binnen de op de factuur gestelde termijn te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien Klant niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
 3. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 2 bedoelde termijn niet volledig is betaald is Klant van rechtswege in verzuim en is deze, zonder dat een hieraan voorafgaande nadere sommatie of ingebrekestelling vereist is, aan AquaFox wettelijke (handels)rente verschuldigd over de hoofdsom vanaf de vervaldag tot aan de dag der algehele voldoening, een en ander onverminderd verdere rechten van AquaFox.
 4. AquaFox is bij niet tijdige of niet volledige betaling door Klant bovendien gerechtigd, zonder dat een hieraan voorafgaande nadere sommatie of ingebrekestelling vereist is, aan Klant (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen, ook voor zover de daadwerkelijke kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen.
 5. In afwijking van leden 3 en 4 van dit artikel, geldt voor Klant die handelt in de hoedanigheid van consument dat zij bij niet tijdige of niet volledige betaling eerst schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij zij worden aangemaand om alsnog binnen een termijn van 14 dagen tot betaling over te gaan alvorens aanspraak wordt gemaakt op wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten. Deze termijn vangt aan op de dag na ontvangst van de ingebrekestelling.
 6. De in lid 4 bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen:
  • 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering, met een minimum van € 40,00;
  • 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
  • 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
  • 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering.
  • 0,5% van het bedrag van de hoofdsom over het resterende bedrag boven € 200.000,00 van de vordering met een maximum van € 6.775,00.
 7. Bij uitblijven van volledige betaling door Klant, is AquaFox gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten totdat de betaling alsnog is geschied dan wel Klant hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft AquaFox eveneens indien zij al voordat Klant in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van Klant te twijfelen.
 8. Door Klant gedane betalingen zullen door AquaFox ten eerste in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij Klant bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 9. Klant is niet gerechtigd vorderingen van AquaFox te verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij heeft op AquaFox Dit geldt eveneens indien Klant (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 12:            Eigendomsvoorbehoud

 1. AquaFox behoudt zich de eigendom van alle geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop Klant aan al zijn betalingsverplichtingen jegens AquaFox heeft voldaan.
 2. De in lid 1 bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de geleverde en nog te leveren zaken, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens toerekenbaar tekortschieten van Klant in de nakoming van zijn verplichtingen waaronder het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
 3. Indien het de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken betreft, wordt telkens de partij zaken behorende bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud berust derhalve alsdan in ieder geval te allen tijde op alle geleverde zaken die zich ten tijde van het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van Klant bevinden.
 4. Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door Klant in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht mits hij ten aanzien van zijn afnemers eveneens een eigendomsvoorbehoud op de geleverde zaken heeft bedongen.
 5. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, is Klant niet bevoegd deze zaken op enige wijze te verpanden of in de feitelijke macht van een financier te brengen.
 6. Klant is verplicht AquaFox direct schriftelijk te informeren indien derden eigendoms- of overige rechten pretenderen te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
 7. Klant is verplicht om de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust tot het tijdstip waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens AquaFox heeft voldaan zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van AquaFox te bewaren.
 8. Klant dient zorg te dragen voor een zodanige bedrijfsverzekering c.q. inboedelverzekering dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal AquaFox op diens eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
 9. Indien Klant handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of AquaFox een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, is AquaFox gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling middels een schriftelijke verklaring te ontbinden. Een en ander onverminderd het recht van AquaFox op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

Artikel 13:            Retentierecht

 1. AquaFox is bevoegd de afgifte van de bestelde zaken alsmede de teruggave van de zaken van Klant die ter montage of reparatie onder het beheer van AquaFox vallen op te schorten indien en zolang:
  • Klant de kosten van de werkzaamheden aan de zaken niet of niet in zijn geheel voldoet;
  • Klant de kosten van eerdere door AquaFox verrichte werkzaamheden aan de zaken niet of niet in zijn geheel voldoet;
  • Klant andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met AquaFox niet of niet in zijn geheel voldoet.
 2. AquaFox is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade -van welke aard dan ook -die voortvloeit uit het door haar uitgeoefende retentierecht.

Artikel 14:            Betalingsonmacht

 1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is AquaFox gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring aan Klant te ontbinden, op het tijdstip waarop Klant:
  • in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
  • (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
  • door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
  • onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
  • anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
 2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
 3. Klant is te allen tijde verplicht de curator of bewindvoerder op de hoogte te stellen van de inhoud van overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 15:            Overmacht

 1. Ingeval er sprake is van overmacht aan de zijde van Klant of AquaFox is AquaFox gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring aan Klant te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens Klant voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht aan de zijde van AquaFox wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van AquaFox, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of een andere gewichtige reden aan de zijde van AquaFox.
 3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen-en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van AquaFox en/of van Klant of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.
 4. Indien de overmacht situatie intreedt als de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is Klant gehouden zijn verplichtingen jegens AquaFox tot aan dat moment na te komen.

Artikel 17:            Annulering, opschorting

 1. Ingeval Klant de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren, is hij aan AquaFox een door AquaFox nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle reeds door AquaFox gemaakte kosten en haar door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. AquaFox is gerechtigd voornoemde schadevergoeding te fixeren en -naar haar keuze en afhankelijk van de reeds verrichtte werkzaamheden en/of leveringen -20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij Klant in rekening te brengen.
 2. Klant is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal AquaFox vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
 3. AquaFox is gerechtigd alle reeds door Klant betaalde bedragen te verrekenen met de door Klant verschuldigde schadevergoeding.
 4. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van Klant is AquaFox gerechtigd alle op dat moment reeds verrichte werkzaamheden en/of gemaakte kosten evenals de voor de opschortingsperiode reeds gereserveerde uren bij Klant in rekening te brengen.
 5. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingsduur niet kan worden hervat, is AquaFox gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring aan Klant te ontbinden. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingsduur wordt hervat, is Klant gehouden eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van AquaFox te vergoeden.

Artikel 18:            Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 1. Op de tussen AquaFox en Klant gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar AquaFox is gevestigd, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen.

Artikel 19:            Intellectuele eigendom

 1. AquaFox behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Klant, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
 2. Het is Klant uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten, een en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren anders dan tot het inwinnen van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van AquaFox.

De tussen partijen gesloten overeenkomst omvat geen enkele overdracht of verplichting tot overdracht van een intellectueel eigendomsrecht van AquaFox aan Klant.

 1. De rechten van intellectuele eigendom welke AquaFox in licentie gebruikt mag Klant nimmer wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.
 2. Klant garandeert gerechtigd te zijn de van Klant afkomstige informatie en bescheiden te gebruiken en vrijwaart AquaFox tegen elke aanspraak van derden gebaseerd op schending van een intellectueel eigendomsrecht.
 3. Klant is bij overtreding van de bepalingen van dit artikel gehouden alle door AquaFox en door derden geleden schade volledig te vergoeden.

Artikel 20: Geheimhouding en privacy

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard omtrent alle feiten en bijzonderheden betreffende de ondernemingen waarvan hij/zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn, die door de andere partij ter beschikking zijn gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregelen en andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking een informatieplicht opleggen, of voor zover de ene partij de andere van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Deze bepaling verhindert ook niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisaties van partijen, voor zover partijen zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de
  overeenkomst of ter zorgvuldige voldoening aan wettelijke of beroepsverplichtingen noodzakelijk achten.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden. Opdrachtnemer behoudt zich voorts het recht voor om de klantnaam, het project en de verrichte werkzaamheden als referentie of voorbeeld te mogen noemen c.q. gebruiken voor alle commerciële doeleinden, zonder dat daarvoor enige vergoeding aan opdrachtgever verschuldigd is.
 3. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen, uitgezonderd het bepaalde in lid 2, en in geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure, waarbij deze stukken van belang kunnen zijn. Opdrachtnemer is in dergelijke gevallen niet gehouden tot enige schadevergoeding. Tevens is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op
  grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.
 4. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, is het opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt tot het inwinnen van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van opdrachtnemer, op opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure.
 5. De gegevens en informatie die opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekt en opdrachtnemer verzamelt, zal opdrachtnemer zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
 6. Opdrachtnemer mag de persoonsgegevens van opdrachtgever afkomstig uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht. Het is opdrachtnemer niet toegestaan om de persoonsgegevens van opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
 7. Bij het bezoeken van de website van opdrachtnemer kan opdrachtnemer informatie van opdrachtgever over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.
 8. De informatie die opdrachtnemer verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.
 9. Bij overtreding van de geheimhoudingsbepalingen zal een direct opeisbare boete verschuldigd zijn door opdrachtgever aan opdrachtnemer van € 25.000,– per overtreding en/of € 1.000,– per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd de verplichting van opdrachtgever om de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden.

Bijzondere bepalingen

Artikel 20:  Huurkoop en Huur

 1. In geval partijen een overeenkomst van huurkoop of huur zijn aangegaan, is Klant verplicht maandelijks het in de overeenkomst opgenomen bedrag aan AquaFox te voldoen. Betaling zal geschieden op basis van factuur of automatisch incasso.
 2. Klant heeft in geval van huurkoop te allen tijde het recht volledig of gedeeltelijk vervroegd af te betalen. Vervroegde aflossing door Klant heeft alleen invloed op de duur van de overeenkomst en niet op het termijnbedrag, tenzij AquaFox dit uitdrukkelijk met Klant overeenkomt.
 3. In de hierna genoemde gevallen is AquaFox gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en betaling ineens te eisen van het krachtens de overeenkomst verschuldigde, eventueel te vermeerderen met wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten, zoals bepaald in artikel 11. Indien:
  • Klant meer dan twee maanden achterstallig is in de betaling van een vervallen termijnbedrag en na in gebreke te zijn gesteld nalatig blijft in de nakoming van zijn verplichting.
  • Klant is overleden en AquaFox gegronde reden heeft om aan te nemen dat de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet zullen worden nagekomen .
  • Klant in staat van faillissement is komen te verkeren of ten aanzien van Klant de schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is verklaard.
  • Klant een eventueel tot zekerheid verbonden object heeft verduisterd.
  • Klant aan AquaFox, met het oog op het aangaan van de overeenkomst, bewust onjuiste inlichtingen heeft verstrekt van dien aard, dat AquaFox de overeenkomst niet of niet onder dezelfde   voorwaarden zou zijn aangegaan indien haar de juiste stand van zaken bekend zou zijn geweest.
 4. In tegenstelling tot hetgeen bepaald is in artikel 12 lid 4, is het Klant die een huurkoop- of huurovereenkomst met AquaFox is aangegaan niet toegestaan zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust door te verkopen. In geval van een overeenkomt tot huurkoop, komt het eigendomsvoorbehoud te vervallen op het tijdstip waarop Klant aan al zijn betalingsverplichtingen jegens AquaFox heeft voldaan. Ingeval van een overeenkomst van huur van een systeem door Klant, blijven de geleverde zaken te allen tijde eigendom van AquaFox.
 5. Elk der partijen kunnen de overeenkomst van huurkoop of huur met inachtneming van een opzegtermijn van een maand schriftelijk per aangetekend schrijven tussentijds beëindigen. Klant heeft in geval van tussentijdse beëindiging van een overeenkomst tot huurkoop geen recht op compensatie voor niet verkregen eigendom van het door AquaFox geleverde systeem.
 6. Indien Klant een huurovereenkomst binnen één jaar (tussentijds) beëindigd, verliest hij het recht op restitutie van de door hem betaalde borgsom.
 7. Indien Klant een huurkoopovereenkomst tussentijds c.q. voortijdig beëindigd, behoudt AquaFox zich het recht voor om annuleringskosten ad € 200,00 per systeem in rekening te brengen bij Klant.